Ogbu, I. S. I., Okafor, E. O., Obeagu, E. I., Ogbu, C. C., Esimai, B. N., Okeke, N. J. and Ukeekwe, C. O. (2020) “Effect of Oral Administration of the Leaf Extract of Uvaria chamae (Mmimi Ohia) in Albino Wistar Rats”, Journal of Pharmaceutical Research International, 32(24), pp. 52-56. doi: 10.9734/jpri/2020/v32i2430809.