Ogbu, I. S. I., Okafor, E. O., Obeagu, E. I., Ogbu, C. C., Esimai, B. N., Okeke, N. J., & Ukeekwe, C. O. (2020). Effect of Oral Administration of the Leaf Extract of Uvaria chamae (Mmimi Ohia) in Albino Wistar Rats. Journal of Pharmaceutical Research International, 32(24), 52-56. https://doi.org/10.9734/jpri/2020/v32i2430809