(1)
Joshi, P.; Sharma, N.; Jain, M.; Matoli, H.; Jain, V. Pharmacokinetic Considerations in Geriatric Medication. JPRI 2021, 33, 332-341.