(1)
Ram, V. V.; Priya, J.; Devi, G. A Survey Based Study on Effectiveness of Oil Pulling and Mouthwash. JPRI 2020, 32, 136-147.