[1]
Ogbu, I.S.I., Okafor, E.O., Obeagu, E.I., Ogbu, C.C., Esimai, B.N., Okeke, N.J. and Ukeekwe, C.O. 2020. Effect of Oral Administration of the Leaf Extract of Uvaria chamae (Mmimi Ohia) in Albino Wistar Rats. Journal of Pharmaceutical Research International. 32, 24 (Oct. 2020), 52-56. DOI:https://doi.org/10.9734/jpri/2020/v32i2430809.